оформлення спадщини в києві

Нотаріус оформлення спадщини в києві, оформлення спадщини в київ, оформлення спадщини  Дарницький район.

оформлення спадщини Позняки, оформлення спадщини  Харківське шосе,оформлення права на спадщину, оформлення спадщини на земельний пай,.

Нотаріус оформлення спадщини за заповітом, як оформити спадщину на квартиру, як оформити спадщину без заповіту, як оформити спадщину по заповіту,

оформлення спадщини в києві, оформлення спадщини київ, оформлення спадщини Дарницький район, оформлення спадщини Позняки, оформлення спадщини Харківське шосе,оформлення права на спадщину, оформлення спадщини на земельний пай, оформлення спадщини за заповітом, як оформити спадщину на квартиру, як оформити спадщину без заповіту, як оформити спадщину по заповіту,

ЗАПИС НА БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НОТАРІУСА В ОФІСІ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

 

Вы також можете задати свое питання нотаріусу в електронному вигляді за цим посиланням. Для отримання консультації нотаріуса в терміновому порядку, радимо Вам записатися на  безкоштовну консультацію в офісі. За  телефонами зазначеними вище. Консультація за телефоном не проводиться.

оформлення спадщини в києві

Вопрос:
Добрый День.Прошу пояснить — Граждане Украины-пенсионеры проживали за рубежом ,/Аренда жилья у государства /налоги там не платили. Гражданство Украинское.

В Украине Они /супруга и супруг / имеют на праве собственности часть квартиры. В квартире проживала их дочь. Сейчас супруга умерла /до этого внезапно умерла 39-летняя дочь/ и захоронена в Украине к дочери.оформлення спадщини в києві


ДЛЯ Признания Супруга-Наследника достаточно СВИДЕТЕЛЬСТВА о ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ. на часть квартиры /то-есть есть место проживания в Украине /,аналогично с Супругой -Наследодательницей.

оформлення спадщини в києві

А то,что проживала дочь -член семьи , доказывает ,что ЦЕНТР Жизненных Интересов в УКРАИНЕ ? Место жительства и Украина и Заграница ,но Центр жизненных интересов в Украине . КАК на практике толкуется Налоговый Кодекс Украины ? СПАСИБО. Борис.27.05.2020.

От: Анна < оформлення спадщини в києві
Тема:Неможимо приписати дитину

Регион:Киевская область

Телефон:0505070


Вопрос:
Неможимо приписати дитину бо власник будинку померла 4р тому і ніхто не прийняв спадщину. Заповіт на двох людей.

оформлення спадщини в києві


От: Альона <
Тема:Купівля квартири

Регион:Киев

Телефон:09308


Вопрос:оформлення спадщини в києві
Доброго дня! Проконсультуйте будь ласка які необхідно сплатити налоги при купівлі-продаж квартири яка оцінена в 100 тис.грн.

квартира у власності до 3 років, у власника це перший продаж в цьому році. Взагалі цікавить яка буде сума витрачена на налоги і послуги нотаріуса. Дякую!

оформлення спадщини київ


От: Татьяна < оформлення спадщини в києві
Тема:НЕдвижимость

Регион:Киевская область

Телефон:+3805024


Вопрос:
Доброго дня!
Хочу приобрести дом с земельным участком у частного лица в рассрочку. Есть реальные варианты. условие — проживание с выплатой помесячно суммы по Договору в фонд погашения стоимости.оформлення спадщини в києві

 

Это не аренда, а выплата. Как эту сделку можно оформить в правовом поле? Спасибо.
От: Игорь <
Тема:Стоимость

оформлення спадщини київ

Регион:Киев

Телефон:0739007


Вопрос:оформлення спадщини в києві
Здравствуйте. Сколько стоит услуги нотариус на оформление дарственной на квартиру от отца к сыну ? Спасибо.
От: Оля <
Тема:Нерухомість

Регион:Другой регион

Телефон:097141


Вопрос:оформлення спадщини в києві
Доброго дня. Мене звати Оля. У мене є питання , яке дуже важливе для мене. Скажіть будь ласка, як мені вигідніше оформити квартиру на себе?

оформлення спадщини київ

Ситуація наступна….
Я живу у квартирі понад 15 років. Квартира моєї тітки. Тітка написала заповіт на мого тата. Отже мій нато хоче переписати іі мені.

Яким чином щоб було дешевше?
Якщо зробити купівлю продаж нам не підходить, через те, що у тітки субсидія і вона іі може через це іі втратити, так як це получається дохід. Які ще є варіанти?


От: Василь < оформлення спадщини в києві
Тема:Оформлення авто

Регион:Другой регион

Телефон:05001

оформлення спадщини Позняки


Вопрос:
Доброго дня.
Якщо автомобіль придбаний по довіреності — в якій вписані дві особи. Я і моя дружина. Листок довіреності знаходиться у мене. Чи може моя дружина без листка довіреності оформити авто у свою власність?


От: Инна < оформлення спадщини в києві
Тема:Доверенность

Регион:Другой регион

Телефон:0962333677


Вопрос:
Добрый вечер! Такой вопрос: между двумя сестрами происходят квартирные конфликты. Одна из сестер — моя мама, которая в данный момент находиться за границей и в связи со случившейся ситуацией не может вернуться в Украину.оформлення спадщини в києві

оформлення спадщини Позняки

Можно ли оформить доверенность на меня (родная дочь, 19 лет), чтоб я могла представлять её интересы в квартирном инциденте, заходить в квартиру и тд.
От: Зоряна <
Тема:

Регион:Другой регион

Телефон:+3809

Question:оформлення спадщини в києві
Good Day. Please clarify — Citizens of Ukraine-pensioners lived abroad, / Rent of housing from the state / taxes were not paid there. Ukrainian citizenship.

In Ukraine They / spouse and spouse / own part of the apartment. Their daughter lived in the apartment. Now the wife has died / before that the 39-year-old daughter suddenly died / and was buried in Ukraine with her daughter.оформлення спадщини в києві

оформлення спадщини Позняки


A CERTIFICATE OF OWNERSHIP is sufficient for the Recognition of the Heir-Spouse. for a part of the apartment / that is, there is a place of residence in Ukraine /, similarly with the Spouse — the Assignee

And the fact that the daughter of a family member lived proves that the CENTER of Vital Interests is in UKRAINE? Place of residence and Ukraine and Abroad, but the Center of vital interests in Ukraine. HOW is the Tax Code of Ukraine interpreted in practice? THANK. Boris. May 27, 2020.

From: Anna <оформлення спадщини в києві
Topic: Impossible to attribute to child

Region: Kiev region

оформлення спадщини  Харківське шосе

Phone: 0505070


Question:
Impossible to ascribe a child to a vlasnik, a booth died 4p to that, and never took the slump. Will reserve for two people.
From: Alona <
Topic: Buying an apartment

Region: Kiev

Phone: 09308


Question:оформлення спадщини в києві
Good day! Consult whether weasel as it is necessary to pay taxes when buying and selling an apartment yak is estimated at 100 thousand UAH.

an apartment near the vlasnost up to 3 years, the vlasnik has the highest sales in the whole rots. Vzagalі tsіkavit yak bude soum was stained for taxes and services of the notary. Dyakuyu!

оформлення спадщини  Харківське шосе

 

From: Tatiana <
Topic: Real Estate

Region: Kiev region

Phone: +3805024


Question:оформлення спадщини в києві
Good day!
I want to buy a house with a land plot from a private person in installments. There are real options. condition — accommodation with monthly payment of the amount under the Agreement to the fund for repayment of the cost. This is not a rent, but a payment. How can this transaction be formalized in the legal field? Thank.

оформлення спадщини  Харківське шосе


From: Igor <
Topic: Cost

Region: Kiev

Phone: 0739007


Question:оформлення спадщини в києві
Hello. How much does a notary service cost for registration of a donation for an apartment from father to son? Thank.
From: Olya <
Topic: Unruly

Region: Other region

Phone: 097141


Question:
Good day. Call me Olya. Me є food, yake is even more important for me. Say be weasel, how can I arrange an apartment on myself?оформлення спадщини в києві

оформлення права на спадщину

The situation is offensive …
I live in an apartment for 15 years. Apartment of my tit. Titka wrote a message in my name. Otzhe my nato would like to rewrite and me.

Yakim rank of schob was cheaper?
As soon as we can buy sales, we don’t go through those who have subsidies and money or maybe through the price of money, so we can get it. Yaki shche є options?оформлення спадщини в києві
From: Vasil <
Theme: Car decoration

Region: Other region

Phone: 05001

оформлення права на спадщину


Question:
Good day.
Yakshho car add-ons by permission — in which inscribed two individuals. I am my squad. I have a letter of approval. How can my squad, without a certificate of approval, issue a car with its own authority?


From: Inna <оформлення спадщини в києві
Topic: Power of Attorney

Region: Other region

Phone: 0962333677


Question:
Good evening! Such a question: apartment conflicts occur between the two sisters. One of the sisters is my mother, who is currently abroad and cannot return to Ukraine due to this situation.

Is it possible to issue a power of attorney for me (my own daughter, 19 years old) so that I can represent her interests in an apartment incident, enter the apartment, etc.

оформлення права на спадщину


From: Zoryana <
Topic:оформлення спадщини в києві

Region: Other region

Phone: +3809

Pregunta:
Buen día. Por favor aclare — Ciudadanos de Ucrania-pensionistas vivían en el extranjero, / El alquiler de la vivienda del estado / los impuestos no se pagaron allí. Ciudadanía ucraniana.

En Ucrania Ellos / cónyuge y cónyuge / propietarios de parte del apartamento. Su hija vivía en el apartamento. Ahora la esposa murió / antes de que la hija de 39 años muriera repentinamente / y fue enterrada en Ucrania con su hija.


Un CERTIFICADO DE PROPIEDAD es suficiente para el Reconocimiento del Heredero-Cónyuge. para una parte del apartamento / es decir, hay un lugar de residencia en Ucrania /, de manera similar con el Cónyuge, el Cesionario.оформлення спадщини в києві

оформлення спадщини на земельний пай

¿Y el hecho de que viviera la hija de un familiar demuestra que el CENTRO de Intereses Vitales está en UCRANIA? Lugar de residencia y Ucrania y en el extranjero, pero el centro de intereses vitales en Ucrania. ¿CÓMO se interpreta en la práctica el Código Fiscal de Ucrania? GRACIAS. Boris.27 de mayo de 2020.

De: Anna <
Tema: Imposible atribuir al niño

Región: región de Kiev

Teléfono: 0505070


Pregunta:оформлення спадщини в києві
Imposible atribuirle a un niño un vlasnik, la cabina murió 4r a eso y nunca sufrió la caída. Se reserva para dos personas.
De: Alona <
Tema: Compra de un apartamento

Región: Kiev

Teléfono: 09308

оформлення спадщини на земельний пай


Pregunta:
¡Buen día! Consulte si es comadreja, ya que es necesario pagar impuestos al comprar y vender un apartamento yak se estima en 100 mil UAH.

un apartamento cerca del vlasnost hasta 3 años, el vlasnik tiene las ventas más altas de todas las putrefacciones. Vzagalі tsіkavit yak bude soum se tiñó por impuestos y servicios del notario. ¡Dyakuyu!
De: Tatiana <оформлення спадщини в києві
Tema: Inmobiliaria

Región: región de Kiev

Teléfono: +3805024


Pregunta:
¡Buen día!
Quiero comprar una casa con terreno a un particular a plazos. Hay opciones reales. condición — alojamiento con pago mensual del monto estipulado en el Acuerdo al fondo para el reembolso del costo.

оформлення спадщини на земельний пай

 

Esto no es un alquiler, sino un pago. ¿Cómo se puede formalizar esta transacción en el ámbito legal? Gracias.
De: Igor <
Tema: Costo

Región: Kiev

Teléfono: 0739007


Pregunta:оформлення спадщини в києві
Hola. ¿Cuánto cuesta un servicio notarial por el registro de una donación para un apartamento de padre a hijo? Gracias.
De: Olya <
Tema: rebelde

Región: Otra región

Teléfono: 097141

оформлення спадщини за заповітом


Pregunta:
Buen día. Llámame Olya. Mi comida, el yake es aún más importante para mí. Dime comadreja, ¿cómo puedo arreglar un apartamento yo solo?

La situación es ofensiva …
Vivo en un departamento desde hace 15 años. Apartamento de mi teta. Titka escribió un mensaje en mi nombre. Otzhe mi otan le gustaría reescribir y yo.

¿El rango Yakim de schob era más barato?оформлення спадщини в києві
Tan pronto como no compramos ventas, no podemos pasar por aquellos que tienen subsidios y dinero o tal vez por el precio del dinero, entonces, ¿cómo podemos obtener ingresos? Yaki shche є opciones?
De: Vasil <
Tema: decoración del coche

Región: Otra región

Teléfono: 05001

оформлення спадщини за заповітом


Pregunta:
Buen día.
Complementos de automóviles Yakshho con permiso, en los que inscribieron dos personas. Yo soy mi escuadra. Tengo una carta de aprobación. ¿Cómo puede mi escuadrón, sin un certificado de aprobación, emitir un automóvil con autoridad propia?


De: Inna <оформлення спадщини в києві
Tema: Poder notarial

Región: Otra región

Teléfono: 0962333677


Pregunta:
¡Buena noches! Tal pregunta: los conflictos de apartamentos ocurren entre las dos hermanas. Una de las hermanas es mi madre, que actualmente se encuentra en el extranjero y no puede regresar a Ucrania debido a esta situación.

¿Es posible emitir un poder para mí (mi propia hija, 19 años) para que pueda representar sus intereses en un incidente de apartamento, entrar al apartamento, etc.

оформлення спадщини за заповітом


De: Zoryana <
Tema:

Región: Otra región

Teléfono: +3809

питання:оформлення спадщини в києві
Добрий День.Прошу пояснити — Громадяни України-пенсіонери проживали за кордоном, / Оренда житла у держави / податки там не платили. Громадянство Українське.

В Україні Вони / дружина і чоловік / мають на праві власності частину квартири. У квартирі проживала їхня дочка. Зараз дружина померла / до цього раптово померла 39-річна дочка / і похована в Україні до дочки.

як оформити спадщину на квартиру


ДЛЯ Визнання Дружина-Спадкоємця досить СВІДЧЕННЯ про ПРАВО ВЛАСНОСТІ. на частину квартири / тобто є місце проживання в Україні /, аналогічно з Дружиною -Наследодательніцей.

А то, що проживала дочка -член сім’ї, доводить, що ЦЕНТР Життєвих Інтересів в УКРАЇНІ? Місце проживання та Україна і Закордон, але Центр життєвих інтересів в Україні. ЯК на практиці тлумачиться Податковий Кодекс України? СПАСИБІ. Боріс.27.05.2020.


Від: Тетяна <оформлення спадщини в києві
Тема: Нерухомість

Регіон: Київська область

Телефон: +3805024


питання:
Доброго дня!
Хочу придбати будинок із земельною ділянкою у приватної особи в розстрочку. Є реальні варіанти. умова — проживання з виплатою помісячно суми за Договором в фонд погашення вартості.

як оформити спадщину на квартиру

 

Це не оренда, а виплата. Як цю операцію можна оформити в правовому полі? Спасибі.
Від: Ігор <
Тема: Вартість

Регіон: Київ

Телефон: 0739007


питання:оформлення спадщини в києві
Добрий день. Скільки коштує послуги нотаріус на оформлення дарчої на квартиру від батька до сина? Спасибі.
Від: Оля <
Тема: Нерухомість

як оформити спадщину на квартиру


Від: Інна <
Тема: Довіреність

Регіон: Інший регіон

Телефон: 0962333677


питання:
Добрий вечір! Таке питання: між двома сестрами відбуваються квартирні конфлікти. Одна з сестер — моя мама, яка в даний момент знаходитися за кордоном і в зв’язку з сталася ситуацією не може повернутися в Україну.оформлення спадщини в києві

Чи можна оформити довіреність на мене (рідна дочка, 19 років), щоб я могла представляти її інтереси в квартирному інцидент, заходити в квартиру і тд.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять